Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
0508 97ad 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxannabelle xannabelle

April 22 2017

4872 f1df
Reposted fromnadelle nadelle viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0382 02f8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
7104 b082
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
6337 8fc7 500
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viapiehus piehus
2427 e03b
Reposted frommslexi mslexi viapiehus piehus
Reposted from1911 1911 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2747 ec52
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8353 e1b6

Wallpaper #2

Reposted frommyry myry viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl