Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viapiehus piehus
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
6512 1b3d 500
8494 00e6 500
Reposted fromrinloveanathema rinloveanathema viapiehus piehus
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapiehus piehus
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viapiehus piehus
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viabigevilgrin00 bigevilgrin00
8336 af4f 500

July 30 2017

8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viaguerriera guerriera
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viapiehus piehus
2055 1bab
Reposted fromretaliate retaliate viapiehus piehus
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viapiehus piehus
2265 afd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl