Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Reposted fromshakeme shakeme
5780 53a5 500
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaparrtyzant parrtyzant
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viabigevilgrin00 bigevilgrin00
2146 67ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viabigevilgrin00 bigevilgrin00
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5454 2263 500
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 30 2019

0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
7196 438e
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
7683 0e9e
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
2485 96e1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
7458 b5ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl